رسالت

رسالت ما ارتقائ این دانش و انتشار آن به شکل روشی از زندگی که یک الگو از فعالیتهای موفقیت آمیز روزانه از قهرمانی و رشد فردی و اجتماعی را با هم ترکیب کرده است.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: